MŠ BORŠICE

3.třída - žlutá jablíčka

Do 3.třídy žlutých jablíček dochází děti ve věku 4 – 5 let.

Přirozeně začleňujeme všechny děti do již fungujícího kamarádského kolektivu, odstraňujeme sebemenší adaptační potíže.

Rozvíjíme schopnost dětí žít ve společenství ostatních lidí, umět se přizpůsobit, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě  i ve škole.

Výchovným působením usilujeme o všestranný rozvoj dětí, odpovídající věkovým a specifickým zvláštnostem.

Prohlubujeme a rozvíjíme dosavadní dovednosti, vědomosti a návyky.Klademe důraz na pohybové,hudební činnosti,včetně oblasti hrubé a jemné motoriky.Podporujeme samostatnější práci dětí ,s možností podílet se na řešení úkolů.

Děti s vadami výslovnosti se aktivně zapojují do dílčído specifického projektu logopedické prevence "Hrajeme si se slovíčky“.

Veškeré vzdělávací cíle a záměry naší MŠ v oblasti environmentální výchovy plníme v přímém výukovém potenciálu spojeného s prožitkovým učením – využití prvků v přírodním stylu na naší školní zahradě, přímé pozorování,akce zaměřené na ekologii.Vytváříme a rozvíjíme základy pro otevřený postoj k životnímu prostředí.

Paní učitelky 

Lucie Navrátilová, Jitka Třísková