3.třída - žlutá jablíčka

Do 2.třídy žlutých jablíček dochází děti ve věku 4 – 5 let. V letošním školním roce ji navštěvuje 23 dětí.

Přirozeně začleňujeme všechny děti do již fungujícího kamarádského kolektivu,odstraňujeme sebemenší adaptační potíže.

Rozvíjíme schopnost dětí žít ve společenství ostatních lidí,umět se přizpůsobit,spolupracovat,přináležet ke společenství ve třídě  i ve škole.

Výchovným působením usilujeme o všestranný rozvoj dětí,odpovídající věkovým a specifickým zvláštnostem.

Prohlubujeme a rozvíjíme dosavadní dovednosti, vědomosti a návyky.Klademe důraz na pohybové,hudební činnosti,včetně oblasti hrubé a jemné motoriky.Podporujeme samostatnější práci dětí ,s možností podílet se na řešení úkolů.

Děti s vadami výslovnosti se aktivně zapojují do dílčído specifického projektu logopedické prevence "Hrajeme si se slovíčky“.

Veškeré vzdělávací cíle a záměry naší MŠ v oblasti environmentální výchovy plníme v přímém výukovém potenciálu spojeného s prožitkovým učením – využití prvků v přírodním stylu na naší školní zahradě, přímé pozorování,akce zaměřené na ekologii.Vytváříme a rozvíjíme základy pro otevřený postoj k životnímu prostředí.

Paní učitelky 

Vladimíra Mlčková, Jitka Třísková

© 2019 Mateřská škola Boršice, Prohlášení o přístupnosti