MŠ BORŠICE

Logopedie

Řeč je mimořádně složitá funkce, ale při dobré a podnětné výchově je dítě schopno ovládnout ji spolehlivě a včas. Rozhodujícím obdobím jsou již první dva roky života, kdy dítě své broukání, žvatlání a zejména první slabiky a slůvka samo porovnává a upravuje podle vzoru nejbližšího a nejstálejšího, především podle řečových projevů své matky.

Podle A. J. Komenského je třeba v prvních dvou letech života dopřát dítěti volnost ve vlastním hledání a zkoušení, aby si samo a po svém  „oblamovalo“ svůj jazýček a snažilo se postupně napodobovat slyšený řečový vzor. Ve svém Informatoriu Komenský dále uvádí, že u většiny dětí by měla být řeč na dobré úrovni kolem 4 roku věku. V pátém a šestém roce se již jen zdokonaluje artikulační pružnost a obratnost pomocí písní, rýmovaček, říkanek a básní.

Logopedická prevence znamená včasnou obranu, opatření, učiněná dříve, než je narušen vývoj určití funkce. Přirozenou prevencí v oblasti vývoje jazyka a řeči tedy představuje především zajištění ontogenetické, tj. dobrý vzor řeči, kladné citové vazby a přirozená výchova, především vlastní výchova řeči.

Zjednodušeně platí, že dobrá výchova řeči je nejlepší a nejjistější prevencí.

Na naší mateřské škole jsou vyškoleny v oblasti logopedické prevence tři logopedické asistentky paní učitelky Jitka Třísková ,Vladimíra Mlčková a Šárka Horňáková.

Na začátku školního roku provedeme depistáž a po konzultaci s logopedkou ze SPC Mgr. I. Chudobovou zařazujeme děti k jednotlivým log. Asistentkám. S těmito dětmi je prováděna logopedická prevence 1 x za 14 dnů. Do pracovního sešitu zaznamenáváme metodický návod pro rodiče a „úkoly“ pro cvičení s dětmi doma. Pro procvičování hybnosti jazyka, artikulační a dechová cvičení máme, vypracovaný manuále „Pět P“, na základě kterého můžou doma rodiče s dětmi opět pracovat a tím především přispívat k lepším výsledkům.

Spolupráce s rodiči je totiž jedním z nejdůležitějších činitelů pro nápravu řeči  dítěte.

D. Cilečková